This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Main Site  
Admission
Education Offer
Faculty/Research
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATION
ADMISSION! 2015-2016


FUNDACJI ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII I ZASOBÓW LUDZKICH W PRZEMY¦LU

Organizacja Pożytku Publicznego w Przemyślu pomaga dzieciom i młodzieży w rozwoju, prosimy o pomoc i przekazanie 1% podatku.


Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich w Przemyślu
ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

NIP: 7952358959
REGON: 180052543
KRS - 0000234143

Proszę o przekazanie 1% podatku za 2015 rok dla ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO na konto:

95 2490 0005 0000 4500 9126 6259

na stypendia dla zdolnej młodzieży ze szkół i nagrody dla finalistów KONKURSU TECHNOLOGIE INFORMACJI.


STATUT

  1. ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
  3. ROZDZIAŁ III: ORGANY FUNDACJI
  4. ZARZˇD
  5. ROZDZIAŁ IV: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
  6. ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA OGÓLNE
  7. SPRAWOZDANIE 2012

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja rozwoju i wykorzystywania nowych technologii, rozwoju zasobów ludzkich oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania w Przemyślu, promocji uczelni i Ziemi Przemyskiej w Euroregionie i w Unii Europejskiej, zwana dalej „Fundacj± rozwoju nowych technologii i zasobów ludzkich w Przemyślu”, ustanowiona została przez fundatorów aktem notarialnym sporz±dzonym przez Kancelarię Notarialn± Jerzego Oblera w Przemyślu, ul. Dworskiego 20 w dniu 8.02.2005, Rep. Nr A 1272/2005.

2. Fundacja jest Organizacj± Pożytku Publicznego i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz. U. Nr 21, poz. 27 z póˇn. zm./ oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawn±.

§ 3

Podstaw± programow± działalności Fundacji jest integrowanie aktywności podmiotów prawnych i osób fizycznych zwi±zanych z informatyk±, telekomunikacj± i informatyzacj±, promocj± nowych technologii, z profilem kształcenia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania w Przemyślu. Podmiotów maj±cych wolę działania na rzecz rozwoju i wykorzystywania nowych technologii, rozwoju zasobów ludzkich w regionie w tym rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania w Przemyślu oraz promocji tej uczelni i Ziemi Przemyskiej w Euroregionie i Unii Europejskiej, wykorzystywania nowych technik informacyjnych i technologii telekomunikacji, wspomagania ludzi pokrzywdzonych przez biurokrację i wspierania godności ludzkiej, rozwoju środowiska uczniowskiego i akademickiego, bazy dydaktyczno – naukowej przemyskich placówek oświatowych, stałej poprawy jakości i warunków kształcenia, nauczania i studiowania oraz rozwoju kompetencji ludzkich.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

2. Siedzib± Fundacji jest miasto Przemyśl.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 6

Środki finansowe Fundacji będ± pochodziły z dobrowolnych wpłat czynionych przez osoby fizyczne i prawne, jak również z działalności gospodarczej Fundacji w kraju i zagranic± zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7

Fundacja używa pieczęci adresowej i okr±głej w pełnym brzmieniu swojej nazwy.

§ 8

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 9

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

(do góry)

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celami Fundacji s± :

1. Promowanie nowych technologii, a szczególnie w zakresie nowoczesnych technik informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz nowych metod nauczania.

2. Materialne, organizacyjne i merytoryczne wspieranie jednostek oświatowych, podmiotów gospodarczych stosuj±cych nowoczesne technologie oraz promowanie w tym zakresie regionu w kraju i zagranic±.

3. Integrowanie wysiłków i aktywności podmiotów prawnych i osób fizycznych na rzecz rozwoju WSIiZ w Przemyślu w zakresie poprawy jej bazy dydaktyczno – naukowej, lokalowej, podnoszenia poziomu i warunków kształcenia, odbywania praktyk studenckich oraz rozszerzania naboru na realizowane kierunki i specjalności studiów, zwłaszcza dziennych i podyplomowych.

4. Wspieranie wysiłków władz Uczelni w zakresie tworzenia nowych kierunków i specjalności studiów oraz praktycznego uczenia nowych technologii.

5. Pomoc organizacyjna i prawna absolwentom Uczelni w znajdowaniu i podejmowaniu zatrudnienia oraz pomoc absolwentom szkół w wyborze kierunku kształcenia.

6. Świadczenie różnego zakresu pomocy i wsparcia w nauce, szczególnie, uczniom szkól technicznych oraz studentom uzdolnionym, b±dˇ pochodz±cych z ubogich, zaniedbanych środowisk, w tym przez fundowanie nagród, stypendiów i miejsc w akademikach.

7. Systematyczny rozwój socjalno – bytowy i kulturalno - sportowy środowiska akademickiego WSIiZ w Przemyślu.

8. Wspomaganie ludzi pokrzywdzonych przez błędne decyzje biurokratyczne i wspieranie godności ludzkiej.

9. Promowanie aktywności zawodowej młodzieży oraz wspieranie otoczenia społecznego osób bezrobotnych a także rozwoju kompetencji ludzkich regionu.

10. Działalność w ramach zintegrowanych programów regionalnych, strategii innowacyjnych i transferu wiedzy;

11. Działalność naukowo-edukacyjn± i oświatow±, organizowanie konferencji, seminariów, kursów, olimpiad, konkursów, obozów wypoczynkowych i szkoleniowych,

12. Prowadzenie wydawnictw o tematyce naukowej, edukacyjnej, nowych technologiach i ich zastosowaniu,

13. Wspieranie i propagowanie projektów naukowych oraz wdrażanie nowych technologii;

14. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych;

15. Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz światowej szczególnie w dziedzinie nauki i techniki oraz inicjatyw na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, pośrednictwa pracy, zatrudnienia i przekwalifikowania zawodowego;

16. Ochrony środowiska i promocji i organizacji wolontariatu;

17. Organizowanie społeczności do samodzielnego zapewnienia sobie pomocy w zakresie potrzeb socjalnych na rzecz rozwoju demokracji i rozwoju społeczeństwa;

18. Wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe oraz samorz±dy terytorialne;

19. Pomoc socjaln± oraz organizowanie imprez, naukowych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, ekologicznych oraz w zakresie organizacji czasu wolnego - wypoczynku, kultury fizycznej i turystyki, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i potrzebuj±cych pomocy.

§ 11

Swoje cele i zadania Fundacja realizować będzie samodzielnie lub przez:

1. Prowadzenie działalności wspomagaj±cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

2. Wspieranie merytoryczne, finansowe, organizacyjne i prawne statutowych organów szkól technicznych i Uczelni w wykonaniu ich ustawowych zadań.

3. Współpracę z organami państwowymi, samorz±dowymi, organizacjami społecznymi (w tym studenckimi) oraz innymi uczelniami, zwłaszcza o podobnym zakresie kształcenia, a także Przemysk± Izb± Gospodarcz± oraz w ramach Przemyskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

4. Nawi±zywanie kontaktów roboczych, wzajemnie korzystnych w kraju i zagranic± z instytucjami mog±cymi wspierać rozwój środowiska informatycznego i naukowo- technologicznego, w tym infrastrukturę techniczno-naukow± w regionie przemyskim.

5. Organizowanie przedsięwzięć służ±cych wspieraniu rozwoju WSIiZ w Przemyślu oraz pozyskiwaniu sponsorów i przyjaciół Uczelni.

6. Współdziałanie z innymi fundacjami, instytucjami, organizacjami o zbliżonym profilu działania w zakresie pozyskiwania środków w tym funduszy unijnych umożliwiaj±cych rozwój, wsparcie oraz pomoc dla szkól i podmiotów gospodarczych w zakresie stosowania nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

7. Realizację zadań w zakresie nauki i edukacji oraz utworzenie Funduszu Rozwoju Osobowego.

§ 12

1. Maj±tek Fundacji stanowi± jej fundusze oraz prawa i składniki maj±tkowe, a w szczególności:

1) fundusz założycielski,

2) dochody z działalności gospodarczej fundacji,

3) darowizny, zapisy i spadki,

4) dochody z ofiarności społecznej,

5) wpływy z innych ˇródeł otrzymane lub nabyte w czasie działalności fundacji,

6) wpływy inne, np. z tytułu lokat bankowych lub giełdowych.

2. Na realizację zadań służ±cym celom Fundacji, fundatorzy przeznaczaj±, każdy z nich po kwocie 200zł (dwieście zł), to jest ł±cznie 1 000 zł (jeden tysi±c zł), stanowi±cy fundusz założycielski Fundacji.

3. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczaj± kwotę 1 000 zł, (jeden tysi±c zł).

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowi±zania całym swoim maj±tkiem.

§ 14

Dochodami Fundacji s±:

1. Darowizny, spadki i zapisy.

2. Subwencje osób prawnych.

3. Dochód ze zbiórek i imprez publicznych.

4. Dochody z maj±tku nieruchomego i ruchomego.

5. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

6. Wpływy z tytułu lokat bankowych i giełdowych.

(do góry)

ROZDZIAŁ III

ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji s±:

1. Rada Fundacji.

2. Zarz±d Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji

1. Radę Fundacji stanowi± fundatorzy założyciele – z wył±czeniem osoby lub osób, które powołano do Zarz±du Fundacji.

2. Rada Fundacji może wybrać do swego składu do 3 osób nie będ±cych fundatorami.

§ 17

Kadencja członków Rady nie będ±cych fundatorami trwa trzy lata.

§ 18

Członkowie Rady – za wyj±tkiem fundatorów założycieli mog± być odwołani przed upływem kadencji.

§ 19

Rada jest organem kolegialnym o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolno-nadzorczych.

§ 20

Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 21

Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb.

§ 22

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarz±du Fundacji.

§ 23

Uchwały Rady zapadaj± zwykł± większości± głosów.

§ 24

Członkowie Rady Fundacji mog± być wynagradzani w oparciu o regulamin wynagradzania przyjęty przez Radę Fundacji.

§ 25

Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Ustalanie wieloletnich kierunków działalności Fundacji oraz określenie zadań, do realizacji których Fundacja będzie tworzyć fundusze celowe lub podejmować zadania inwestycyjne.

2. Zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz rocznych planów finansowych, w tym budżetu Zarz±du Fundacji.

3. Badanie bilansu i sprawozdań Zarz±du, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdzanie sprawozdania i bilansu rocznego Fundacji.

4. Badanie sprawozdań Zarz±du i jego wniosków co do podziałów zysku lub pokrycia strat.

5. Udzielanie absolutorium Zarz±dowi.

6. Uchwalenie regulaminów Rady i Zarz±du.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach określonych § 9, 43, 44, 45 niniejszego statutu.

8. Powołanie Prezesa Zarz±du a na jego wniosek innych członków Zarz±du.

9. Opiniowanie uchwał Zarz±du dotycz±cych zbycia, zakupu lub przekazania maj±tku Fundacji.

10. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalności± Zarz±du Fundacji.

(do góry)

ZARZˇD

§ 26

Zarz±d Fundacji składa się od trzech do pięciu osób i jest powołany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

§ 27

Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarz±du lub każdego z jego członków w każdym czasie – z ważnych przyczyn.

§ 28

Do Zarz±du należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 29

Zarz±d w szczególności:

1) reprezentuje Fundację na zewn±trz,

2) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

3) sprawuje zarz±d maj±tkiem Fundacji,

4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

5) ustala regulamin Biura Fundacji,

6) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

7) powołuje i odwołuje osoby pełni±ce stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

8) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej.

§ 30

Sposób i szczegółowy zakres działania Zarz±du określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 31

Zarz±d przedstawia w terminie do 31 marca Radzie Fundacji coroczne sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 32

Zarz±d może powołać jako swoje ciało doradcze, Komisję Programow±, złożon± z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 33

Zasady wynagradzania członków Zarz±du określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 34

Zarz±d podejmuje uchwały zwykł± większości± głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarz±du.

§ 35

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składaj± dwaj członkowie Zarz±du, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarz±du.

§ 36

Zarz±d powołuje Biuro Fundacji do realizacji uchwał i decyzji Zarz±du oraz prowadzenia bież±cej obsługi Fundacji.

§ 37

1. Działalności± Biura Fundacji kieruje Prezes Zarz±du.

2. Pracownicy Biura Fundacji s± zatrudniani i wynagradzani według zasad zawartych w Regulaminie Biura Fundacji.

(do góry)

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 38

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranic± działalność gospodarcz± (w tym usługow± i wytwórcz±) zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym względzie przepisami, a w szczególności w zakresie:

1) działalności wydawniczej, poligraficznej i reprodukcji zapisanych nośników informacji,

2) obsługi nieruchomości, wynajmu, nauki i usług zwi±zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3) informatyki, teleinformatyki i technologii komunikacji, nauki i edukacji,

4) działalności zwi±zanej z turystyk±, rekreacj± i sportem oraz promocj± i ochron± zdrowia,

5) handlu hurtowego i komisowego z wyj±tkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,

6) różnych form szkolenia dla dorosłych oraz kursów doskonal±cych specjalistów informatyki, telekomunikacji, biotechnologii i informacji naukowo-technologicznej,

7) handlu detalicznego z wyj±tkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych, napraw artykułów użytku osobistego i domowego,

8) zagospodarowania odpadami i wykorzystania niekonwencjonalnych ˇródeł energii,

9) prowadzenia hoteli i restauracji.

§ 39

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie i ekonomicznie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 40

Zakłady s± jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegaj± Zarz±dowi Fundacji.

§ 41

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowi±zków osób kieruj±cych zakładem określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Zarz±d Fundacji.

§ 42

Przepisy art. 20, pkt 7 lit a-d Ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873/ stosuje się odpowiednio w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarz±du Fundacji, pracowników Biura Fundacji orz ich osób bliskich, określonych tym przepisem.

(do góry)

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 43

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji.

§ 44

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarz±du Fundacji.

§ 45

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarz±du Fundacji.

§ 46

W razie likwidacji Fundacji maj±tek pozostały po ści±gnięciu wierzytelności i spłaceniu długów zostanie przekazany na własność Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania w Przemyślu lub innej szkoły, podmiotu, placówki edukacyjnej wskazanej przez Radę.

§ 47

Zmiany w Statucie dokonano na podstawie podjęcia Uchwały Rady i obowi±zuj± z dniem zarejestrowania zmian przez SˇD REJONOWY W RZESZOWIE XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego.

Przemyśl, dnia 20.05.2009r.

Rada Fundacji

(do góry)(c) 2017 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz±ce strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com