This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Main Site  
Admission
Education Offer
Faculty/Research
Hauptseite 
WSIiZ 
Project KLASTER
FOUNDATION
ADMISSION! 2015-2016


 1. Preambuła
 2. Trzy grupy branżowe powołane w ramak KLASTRA
 3. Idea współpracy i korzyści
 4. Postanowienia stron
 5. Zasady współpracy i przydział zadania GRUP KLASTRA
 6. Komitet Sterujący
 7. Deklaracja przystąpienia

UMOWA KONSORCJUM

ze zmianami z dnia 17 grudnia 2012 r. pomiędzy Partnerami tworzącymi:

Klaster Promocji Zdrowia i Natury ł2;Prozdrowotna Brama Przemyska zwany dalej KONSORCJUM, podpisana przez osoby reprezentujące jednostki wymienione na załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.


PREAMBULA

Południowo-wschodnia czść kraju, a szczegulnie nasz region charakteryzuje się czystym powietrzem i wodą oraz dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Jest wysoce ekologiczny, posiada mnóstwo obiekt9łł8;abytkowych i atrakcji turystycznych, pozbawiony przemysłowych !r zanieczyszczeʏłł;e walory należy wykorzysta䟠Wzorem innych regionów Polski proponuj&#ł4798;awiązaܲł;spółprac&#ł4807; ramach projektowanego przedsiębiorstwa, w skład którego powinny wejść organizacje zajmujące siię usługami leczniczo-upiękrzającymi, ochroną zdrowia i środowiska, itp.

(do gᗚł;

W ramach Klastra Prozdrowotna Brama Przemyska powołano trzy grupy branżowe z zakresu:

 1. Ochrony środowiska i rozwoju infrastruktur proekologicznych
 2. Promocji zdrowego stylu życia i zdrowej żywności.
 3. Zdrowia i poprawy urody o transgranicznym charakterze leczniczo-upiękrzającym

Do grupy 1 zwanej:

IN—YNIERII EKOLOGICZNEJ:
zakłady: badawcze recyklingu i OZE, producenci proekologicznych materiałów budowlanych, odnawialnej energii itp., firmy budowlane działające na rzecz ekologii oraz wykorzystania i produkcji materiałów ekologicznych z recyklingu.

Do grupy 2 zwanej:

REKREACJI I ZDROWEJ —YWNO¦CI:
hotele, zakłady: rekreacyjno-terapeutyczne, odnowy biologicznej - SPA, terapii prozdrowotnych, gospodarstwa agroturystyczne, producenci zdrowej żywności i handlowcy dostarczaniem ekologicznych produktów pochodzących od sprawdzonych i wiarygodnych !r (dostawców żywności (owoców zimiodu, itp.) i innych artykułów p;rozdrowotnych.

Do grupy ł zwanej:

ZDROWIA i ESTETYKI:
gabinety, zakłady: stomatologiczne, okulistyczne, fizjoterapii, kosmetyczne, kliniki medyczne, instytuty zdrowia i urody, opieku7ł71;ᘾł;-lecznicze, rehabilitacyjne, sanatoria i inne jednostki z terenu działania.

Południowo-wschodnia czść kraju, a szczegulnie nasz rejon charakteryzuje się czystym powietrzem i wodą oraz dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Jest wysoce ekologiczny, posiada mnóstwoo obiekt9łł8;abytkowych i unikalnych atrakcji turystycznych, pozbawiony przemysłowych !r zanieczyszczeʏłł;e walory należy wykorzystał81;

Aby wykorzysta䟴e szczeg walory, wzorem innych region9ł01;E a szczegulnie Włoch proponuj&#ł4798;awiązaܲł;spółprac&#ł4807; ramach projektowanego przedsiębiorstwa, w skład którego powinny wejś䟦irmy i organizacje zajmujące si&#ł4800;rodukcją, usługami turystycznymi i leczniczo-upiękrzającymi. Inicjatywa utworzenia Klastra to odpowied! na wyzwania technologiczne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne stojące przed społecznością naszego rejonu.

Misją Klastra jest budowa platformy wspiałania przedsi&#ł9017;orstw, samorządów uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu w celu poprawy ekosystemu i walor8ł74;rodowiskowych rozwini&#ł9081;a zaplecza usług turystyczno-zdrowotnych dla zach&#ł9077;nia ludzi z innych rejon9ł2ł;raju, paȪł5; UE i świata do przyjazdu i korzystania z usług leczniczo-upiękrzających i produkt9łł8;drowotnych oferowanych przez podmioty z naszego rejonu.

Działania wynikające z podpisania niniejszej umowy przyniosą jednostkom wymierne korzyści finansowe poprzez wzrost sprzedaży usług i towarów gdyż zwiękrzy si&#ł4796;iczba osᗓł;9ł27;dwiedzających nasz rejon. Gabinety specjalistyczne i inne firmy z otoczenia turystycznego poprzez wieloj鹹czny portal internetowy w sposᗓł;9łł8;organizowany pozyskają wi&#ł9077;j pacjent9ł21; klientZapewni to rozw9ł17;konomiczno-społeczny i podniesie na wyższy poziom jakoś䠿ycia mieszka7ł79;ᘒł; w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym.

Mocną stroną KLASTRA ma być operacja w recyklingu odpadów promocja i międzynarodowa współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, wykorzystanie medycyny, mikrobiochemii, i informatyki. Rezultatem mają byܲł;artościowe, innowacyjne produkty proekologiczne i usługi zdrowotne oraz rozw9ł14;azy recyklingu i produkcyjno-budowlanej, usług zdrowotnych, edukacyjnych i eksport zdrowej żywności. Aby sprostaܲł;yzwaniom, należy skoncentrowaܲł;ysiłki na podnoszeniu konkurencyjności poprzez ochron&#ł4870;rodowiska, rozw9ł17;kobudownictwa i infrastruktury, wzrostu jakości usług uzdrowiskowych, leczniczo-upiękrzających dla osᗓł;9ł28;rzyjeżdżających na wypoczynek i ł2;na zabieg”.

(do gᗚł;

Idea współpracy i korzyści:

 1. Ideą zakładanych cel9ł22;est to, aby każda firma z branży mogła przystąpi䟤o KONSORCJUM dla wykorzystania i maksymalizacji swoich efekt9ł18;inansowych poprzez wykorzystanie technologii informatycznej oraz rozw9łł5;łasnej infrastruktury i wykorzystanie osiągni/ł92;m.in. Instytutu Naukowo-Doświadczalny Inżynierii Ekologicznej WSIiZ w Przemyślu (INDIE).
 2. Członkowie KONSORCJUM b&#ł9217; realizowa䟳woje usługi, zadania i projekty indywidualnie, współpracowaܲł; grupie, natomiast koordynacja będzie na płaszczy!nie wykorzystania wytwarzanych produktów organizacyjnej, informatycznej, prawnej i projektowej.
 3. Zidentyfikowanie potrzeb partner9ł21; kierunk9ł21;ch rozwoju oraz zaproponowanie wspiałania celem efektywnej realizacji własnych plan9ł21; współpracy dla osiągni&#ł9081;a więkrzych korzyści.
 4. Stwarzanie atrakcyjnych miejsc pracy poprzez rozw9ł21;nnowacyjnej przedsi&#ł9017;orczości, usług, edukacji oraz kształcenie ludzi młodych oraz doskonalenie osᗓł;9łł5;ykształconych.
 5. Internacjonalizacja przedsi(ł78;i/ł92;- połączenie działaʏłł;podobnymi podmiotami w Europie i na świecie oraz komercjalizacja efektów p;rac w skali międzynarodowej.
 6. Wsp wieloj鹹czny portal umożliwiający łącznoś䟩 promocjię usług lub produkcji.
 7. Pomoc dla uzyskiwania certyfikat9łł1;ystemu zarządzania jakością oraz bezpieczeȪł5;a zdrowotnego żywności – ZSZJ, HACCP i innych.
 8. Współpraca w realizacji projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych oraz opracowania dokumentacji konkursowej dla pozyskania środk9ł18;inansowych na rozw9ł28;rzedsiębiorstwa we współpracy m.in. na kształcenie i doskonalenia, rozw9ł18;irm i ich bazy oraz koordynowanie zamʏłł;zakup9ł16;la nowoczesnego wyposażenia plac oraz usługi podatkowo-prawne.

Cechą istotną poszczegch GRUP KLASTRA jest ścisła współpraca, promowanie i wykorzystanie finalnych produkt9ł18;irm przynależnych do danej GRUPY, stworzenie, wyposażenie i wykorzystanie nowoczesnych laboratoriów badawczych fizyki, medycyny, biotechnologii i technologii informatycznych. Rezultatem mają byܰł;zyste i zdrowe środowisko, upowszechnienie recyklingu i utylizacji, wartościowe nowatorskie produkty ekologiczne, usługi zdrowotne i leczniczo-upiękrzające, rozw9ł14;azy socjalnej, żywnościowej, uzdrowiskowo-wypoczynkowej i edukacyjnej oraz promocja i prowadzenie dystrybucji własnych produkt9ł21; wyprodukowanych lub oferowanych usług w ramach konsorcjum.

Aby sprostaܲł;yzwaniom, należy skoncentrowaܲł;ysiłki na podnoszeniu konkurencyjności poprzez jakoś䟰roduktu i certyfikaty oraz wzbogacenie innowacyjnych specjalistycznych usług z wykorzystaniem technologii informatycznych m.in. w promocji regionu i zarządzania, itp.

Partnerzy Grup postanawiają aplikowa䟤o instytucji ogłaszających nabȯł7;9łł5;niosk9ł27; sfinansowanie projekt9łł5;spierających współprac&#ł4807; grupach i rozw9ł21;nnowacji w regionie dla:

IN—YNIERII EKOLOGICZNEJ:
ł2;Budowa kooperacji i wspiałania dla praktycznego wykorzystania produkt9ł27;trzymanych w wyniku recyklingu odpad9łł8; materiał9łł2;ermoplastycznych zgodnie z innowacyjnym projektem autorskim dla poprawy ochrony środowiska i rozwoju usług infrastruktury ekosystemu”, ł2;Rozw9ł28;owiązaʏłł;oducent9ł21; dostawc9łłł;rządzeʏłł;ergetycznych dla budowy sieci zakład9łł5;ytwarzających zieloną energi&#ł4807; celu znacznego zwiękrzenie pozyskiwania energii odnawialnej na terenie działania”.

REKREACJI I ZDROWEJ —YWNO¦CI:
ł2;Komunikacja elektroniczna - Internet jako podstawa w brandingu, współpracy w budowie i unowocześnieniu bazy zaplecza oraz implementacji innowacyjnych technologii w usługach medyczno-estetycznych i turystyczno-zdrowotnych w obszarze działania dla rozwoju społeczności lokalnej” - wsp realizacja dla ł grup.

ZDROWIA i ESTETYKI:
ł2;Tworzenie i wykorzystanie Internetu do usług zdalnej diagnozy i konsultacji medycznej, rozwoju infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego poprzez powiązanie usługodawców p;rozdrowotnych z sferą badawczo-rozwojową Bramy Przemyskiej”- zgodnie z ROZPORZ!NDZENIEM MRR z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej i sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych program9ł27;peracyjnych.

(do gᗚł;

W związku z powyższym, Strony postanowiły, co nast&#ł9925;je:

§ 1

 1. W celu nawiązania współpracy i osiągni&#ł9081;a zakładanych korzyści Strony niniejszym tworzą KONSORCJUM.
 2. Strony b&#ł9217; wspulnie wspiałaܲł; aplikowaniu do instytucji ogłaszających nabȯł7;9łł5;nioskdla rozwoju włączonych do KONSORCJUM podmiot9łł5; regionie działania (zwanego w dalszej cz,ł87;i niniejszej umowy "Wnioskiem"), a w przypadku przyj&#ł9081;a do finansowania przez instytucj&#ł4720;wniosku, w celu wykonania projektu.
 3. Tematami pierwszych projekt8ł42; po uzgodnieniu - m.in. będzie:
  1. ł2;Budowa sfery badawczo-rozwojowej i wspiałania dla doskonalenia rozwoju recyklingu odpad9łł2;ermoplastycznych i praktycznego wykorzystania uzyskanych z tych odpadów p;rodukt9ł16;la zwiękrzenia skuteczności ich pozyskiwania celem poprawy ekosystemu”, ł2;Rozw9ł28;owiązaʏłł;oducent9ł21; dostawc9łłł;rządzeʏłł;ergetycznych dla budowy sieci zakład9łł5;ytwarzających zieloną energi&#ł4807; celu znacznego zwiękrzenie pozyskiwania energii odnawialnej na terenie działania” w ramach działania 5.1. MRR ze 100% dofinansowaniem dla firm z GRUPY IN—YNIERII EKOLOGICZNEJ.
  2. ł2;Komunikacja elektroniczna - Internet jako podstawa w brandingu, współpracy w budowie i unowocześnieniu bazy zaplecza oraz implementacji innowacyjnych technologii w usługach zdrowotno-turystycznych w obszarze działania dla rozwoju społeczności lokalnej” w ramach działania II 2.2. dla podmiotGRUPY REKREACJI I ZDROWEJ —YWNO¦CI
  3. ł2;Tworzenie i wykorzystanie Internetu do usług zdalnej diagnozy i konsultacji medycznej, rozwoju infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego poprzez powiązanie usługodawców p;rozdrowotnych z sferą badawczo-rozwojową Bramy Przemyskiej” z działania I.ł ł2;Wspieranie innowacji” dla firm z GRUPY POPRAWY ZDROWIA i ESTETYKI.
 4. Strony uzgadniają, że w ramach projekt9łł0;ealizowane b&#ł9217; nast&#ł9925;jące zadania projektowo- inwestycyjne:
  1. rozwoju infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej polegającej w szczegści na: budowie lub przebudowie infrastruktury służącej do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, wraz z zakupem niezb&#ł9150;ego wyposażenia, lub zakupie urządzeʏłł;użących do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej
  2. zakresie lecznictwa uzdrowiskowego polegające w szczegści na: ł2;Powstanie i rozw9łłł;zdrowisk Bramy Przemyskiej w rejonie gmin uzdrowiskowych: Fredropol, Krasiczyn, Bircza, Radymno, Wielkie Oczy, Ustrzyki Dolne, i inne”, ł2;Przebudowie lub rozbudowie zakład9ł27;pieki zdrowotnej świadczących usługi lecznictwa uzdrowiskowego wraz z zakupem niezb&#ł9150;ego wyposażenia lub zakupie urządzeʏłł;użących bezpośrednio do świadczenia usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
  3. w zakresie energetyki polegające na budowie infrastruktury i urządzeʏłł;użących do:
   1. produkcji, dystrybucji lub przesyłaniu energii elektrycznej, cieplnej z odnawialnych !r energii
   2. budowie lub przebudowie infrastruktury i urządzeʏłł;użących do produkcji, dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnymi !rmi energii
   3. zakupie lub modernizacji urządzeʏłł;użących do produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub przesyłaniu energii elektrycznej lub cieplnej
  4. utworzenie platformy wymiany danych, przyjmowania zleceʏłł;zamʏłł;j. obiegu informacji pomiędzy instytucjami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, instytucjami i przedsi&#ł9017;orstwami (podmiotami KLASTRA) z wykorzystaniem portalu internetowego
  5. dokonanie oceny potrzeb kształcenia i doskonalenia kadry oraz unowocześnienia laboratoriów badawczych, bazy i zaplecza usługowo- produkcyjnego rejonu działania
  6. ocena stanu pozyskiwania energii odnawialnej, wykorzystania !r w9ł19;eotermalnych, poszukiwania i wykorzystania w9ł25;ineralnych, czystej wody i żywności ł2;Czyste wody i żywność oraz stan środowiska naturalnego w rejonie działania”, ł2;¬r w9ł19;eotermalnych i mineralnych”, ł2;Naturalne surowce w kosmetologii i medycynie”, ł2;Baza wiedzy o projektach zrealizowanych”, itp.,
  7. diagnoza barier w rozwoju i wykorzystania usług zdrowotno-upiękrzających oraz rozwiązywania problem9łł1;połecznych w regionie,
  8. identyfikacja obszar9ł16;ziałaʏłł;tematyki badawczej mieszczącej si&#ł4807; zakresie działania w ramach poszczegch grup a szczegulnie: stomatologii, okulistyki, medycyny estetycznej i kosmetologii, alergologii, farmakognozji, rehabilitacji i psychoterapii oraz efektywnego wykorzystania energii, recyklingu i utylizacji dla poprawy ochrony środowiska,
  9. określenie priorytet9ł16;ziałania oraz założeʏłł;rategii rozwoju w rejonie działania Konsorcjum w latach 2010-2020: ł2;Mapa obiegu i plan podniesienia skuteczności recyklingu odpad ł2;Budowa i rozw9łł1;ieci zakład9łł0;ecyklingu i praktycznego wykorzystania otrzymywanych produkt ł2;Mapa skutecznych zabieg9ł25;edycznych i odnowy biologicznej człowieka”,
  10. branding - budowy marki podmiotLASTA oraz ustalenie zakresu i cennika usług, certyfikacj&#ł4790;irm, przyznania kategorii zgodnych ZSZJ dla poszczegch usługodawc/li>
  11. stworzenie punkt9ł2ł;ontaktowych na terenie UE związanych z podj&#ł9081;em działalności usługowej
 5. Tematyka zadaʏłł;że byܲł; dalszej działalności rozszerzona a szczegy zakres prac, określony będzie we wniosku i regulaminie współpracy.
 6. Projekty realizowane b&#ł9217; przez tych członkonsorcjum, ktᗚł;ᘿł; wyrażą wolię uczestnictwa w danym projekcie oraz uzyskają zgod&#ł476ł;omitetu Sterującego na realizacj&#ł4800;rojektu w ramach Klastra.
 7. Każdorazowo Komitet Sterujący wyznaczy Lidera danego Projektu, ktᗚł; będzie członek Konsorcjum zaangażowany w realizacj&#ł4788;anego projektu. Lider Projektu odpowiedzialny będzie za przygotowanie odpowiednich dokument9ł26;iezb&#ł9150;ych do rozpocz&#ł9081;a projektu, a w szczegści do opracowania harmonogramu czynności i jego prawidłową realizacją.

§ 2

 1. Strony uzgadniają, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu, w skr WSIiZ Przemyśl, jako pomysłodawca będzie "Liderem Konsorcjum".
 2. Jednostkami koordynującymi przygotowanie i wykonawcami wniosków b&#ł9217; firmy wyłonione w drodze konkursu przez Rady Partner9ł21; Zespterujący Konsorcjum.
 3. Do współpracy i konsultingu powołuje si&#ł4790;irmy:
  1. Strony uzgadniają, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu, w skr WSIiZ Przemyśl, jako pomysłodawca będzie "Liderem Konsorcjum".
  2. Jednostkami koordynującymi przygotowanie i wykonawcami wniosków b&#ł9217; firmy wyłonione w drodze konkursu przez Rady Partner9ł21; Zespterujący Konsorcjum.
  3. Do współpracy i konsultingu powołuje si&#ł4790;irmy:
 4. Pozostali uczestnicy członkowie Konsorcjum zobowiązują si&#ł4807;spółpracowaܲł; przygotowywaniu wniosku i partycypowaܲł; kosztach proporcjonalnie do wnioskowanej kwoty.
 5. Wyznaczenie WSIiZ w Przemyślu jako Lidera Konsorcjum, Strony niniejszym udzielają zgodnie pełnomocnictwa do reprezentowania ich wobec Ministerstwa lub Urz&#ł9157; Marszałkowskiego.
 6. W związku z przygotowaniem wniosków p;rzez jednostki wymienione ust. 2, Lider Konsorcjum lub Koordynator Grupy otrzymuje pełnomocnictwa do podpisywania wszelkich dokument9ł21; składania wszelkich oświadczeʏłł;li>
 7. Wykonawc&#ł4807;niosku zobowiązuje si&#ł4788;o przygotowywania i dor&#ł9098;ania Ministerstwu wszelkich informacji i dokument9łł8;wiązanych z Konkursem oraz działaʏłł;dejmowanych w związku z realizacją umowy, w przypadku wyboru wniosku przez Ministerstwo lub Urząd Marszałkowski.
 8. Strony zobowiązują siię udzieli䟳obie nawzajem wszelkiej uzasadnionej pomocy i wsparcia dla wykonania przedsi(ł78;i/ł92;opisanych we wniosku.

(do gᗚł;

§ ł

Zasady współpracy i przydział zadaʏłł;a GRUP KLASTRA ł2;Prozdrowotna Brama Przemyska”

 1. IN—YNIERII EKOLOGICZNEJ (GIE) i jej uczestnicy:
  1. INSTYTUT NAUKOWO-DO¦WIADCZALNY IN—YNIERII EKOLOGICZNEJ WSIiZ w Przemyślu (INDIE) ul. Słowackiego 85, ł7-700 Przemyśl, tel. 16 6760591, prowadzi badania w zakresie powszechnego recyklingu odpad9ł21; wykorzystania OZE, współpracuje z jednostkami naukowymi wdraża nowe technologie produkcji energii odnawialnej, udoskonala recykling z wykorzystaniem produktu finalnego dla potrzeb budownictwa pasywnego, drᗕł;9ł21; most9ł27;raz dystrybucjię urządzeʏłł;nii technologicznej do recyklingu i produkcji energii zielonej.
  2. Metalowy - METALEX - Zakład Pracy Chronionej OSTEL Sp. z o.o. ł7-550 Radymno, ul. Złota G9ł12;11, tel. 16 6282218 - produkcja element9ł24;inii technologicznej do recyklingu i urządzeʏłł; segregacji odpad9ł27;raz promuje i wykorzystuje produkty finalne recyklingu.
  3. Zakłady recyklingu i OZE w gminach – zbiᙃł;, segregacja, przetwarzanie i wykorzystanie recyklatu i energii odnawialnej do termomodernizacji obiekt9ł27;raz promocja INDIE i wykorzystanie produkt9ł18;inalnych z recyklingu przez zastosowanie materiał9łł2;ermoizolacyjnych.
  4. Przedsi&#ł9017;orstwa budowlane wykorzystują i promują wyprodukowane przez INPRIN materiały budowlane do budowy i remont9ł27;biekt/li>
  5. Firmy handlowe prowadzą promocj&#ł479ł; dystrybucj&#ł4800;rodukt9łł8; recyklingu.
  6. Betoniarnie stosują włᙗł;n&#ł4788;o uszlachetniania masy betonowej i produkują prefabrykaty wzmocnione włᙗł;ną i linami, m. in. belki, słupy strunobetonowe, itp.
  7. Wykonawcy autostrad i drᗕł;stosują włᙗł;n&#ł479ł; granulat do betonów izolacji i uszlachetniania konstrukcji betonowych.
  8. Zakłady wytwarzające zieloną energi&#ł4802;ozszerzają produkcj&#ł4720;energii odnawialnej.
  9. Laboratorium Biochemii i Fizyki WSIiZ w Przemyślu prowadzi badania jakościowe wyrob9łł0;ecyklingu i udoskonalające ten proces.
 2. REKREACJI I ZDROWEJ —YWNO¦CI (GRiZ—) i jej uczestnicy:
  1. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza ł0, ł7-700 Przemyśl, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 678ł849.: www.posir.pl ;jako koordynator grupy.
  2. Hotele, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, firmy turystyczne i inne jednostki prozdrowotnej rekreacji.
  3. Fermy rolnicze, przetwórcze, ogrodnicze i gospodarstwa pasieczne - producenci żywności ktᗚł;ᘿł; zajmują si&#ł4800;rodukcją i handlowcy dostarczaniem ekologicznych produktów pochodzących od sprawdzonych i wiarygodnych !r (dostawców żywności promują usługi i wyroby oraz prowadzą dystrybucj&#ł4800;rodukt/li>
 3. ZDROWIA i ESTETYKI (GZiE) i jej uczestnicy:
  1. Klinika okulistyczna dr Witkiewicza TWOJE OKO Mickiewicza ł8, ł7-700 Przemyśl, tel. 16 6768040, klinika@twojeoko.com, - jako koordynator grupy.
  2. 2) Instytut Zdrowia i Medycyny Estetycznej (IZiME) WSIiZ w Przemyślu, kształci i doskonali kadry, prowadzi zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii upiękrzającej.
  3. Szpitale w rejonie działania, prowadzą wysokospecjalistyczne lecznictwo zabiegowe oraz promują profilaktyk&#ł4800;rozdrowotną.
  4. Sanatoria, zakłady rehabilitacji leczniczej i inne specjalistyczne ośrodki o bardzo wysokim standardzie usług medycznych.
  5. Kliniki i gabinety dentystyczne, kosmetyczne, fizjoterapeutyczne, instytuty zdrowia i urody, zakłady opieku7ł71;ᘾł;-lecznicze i inne jednostki, poprawiające zdrowie i estetyczny wygląd człowieka.
  6. Producenci leków kosmetyków zioraz innych środk9ł21; produktów p;rozdrowotnych, m.in. Firma ł2;INGLOT” s-ka z o.o. Przemyśl, Lwowska 154, producent renomowanych środk9łłł;piękrzających.

§ 4

 1. Strony niniejszym uzgadniają, że jeżeli w drodze konkursu zostanie zlecone opracowanie aplikacji i złożenie wniosku przez firm&#ł4720;wymienioną § 2 ust. 2, Koordynatorzy Grup działają na rzecz jednostek GRUPY natomiast Przewodniczący Komitetu Sterującego działa w imieniu i na rzecz wszystkich członkonsorcjum.
 2. W przypadku przyj&#ł9081;a przez instytucj&#ł4807;niosku do realizacji, strony b&#ł9217; współpracowały w celu należytej i terminowej realizacji prac określonych we wniosku.
 3. ł. Każda ze stron niniejszej umowy ponosi pełną odpowiedzialnoś䟺a nienależyte wykonanie zobowiązaʏłł;zyj鳹ch do realizacji, zgodnie z zakresem decyzji o finansowaniu projektu.

§ 5

 1. Struktura Konsorcjum obejmuje powołanie Koordynatorrup, Rady Partner9ł21; Komitetu Sterującego.
 2. Rady Partner9łł1;kłada si&#ł4810; przedstawicieli wszystkich jednostek wchodzących w skład GRUPY.
 3. Każda ze stron pokrywa koszty własne ponoszone w związku z udziałem w Konsorcjum.

(do gᗚł;

§ 5

Komitet Sterujący

 1. Komitet Sterujący, zwany dalej Komitetem, jest organem składającym si&#ł4810; Przewodniczącego i Sekretarza Komitetu oraz przedstawicieli pozostałych członków w liczbie nie więkrzej niż pi&#ł9081;u.
 2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu.
 3. Przewodniczącym Komitetu jest przedstawicielem Lidera Konsorcjum, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
 4. Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu. Sekretarz Komitetu nie posiada prawa głosu.
 5. Pozostali członkowie Komitetu są powoływani i odwoływani przez Rady Partnerspośr9ł27;sᗓł;zasiadających w Radzie.
 6. Przewodniczący Komitetu posiada prawo do dwȷł6;głos9ł26;a posiedzeniach Komitetu, pozostali członkowie Komitetu posiadają prawo do jednego głosu.
 7. Komitet Sterujący i Rady Partnerów p;odejmują decyzje. Decyzje zapadają zwykłą więkrzością głos9łł5; obecności co najmniej połowy członk9ł27;rganu.
 8. ekretarz Komitetu przygotowuje projekty decyzji Komitetu, prowadzi dokumentacj&#ł4788;otyczącą prac oraz podj鳹ch decyzji, zawiadamia członk9ł27; planowanym terminie posiedzenia Komitetu.
 9. Do obowiązkomitetu Sterującego należy w szczegści:
  1. yrażanie opinii w zakresie przyj&#ł9081;a nowego członka Konsorcjum oraz informowanie Koordynatorrup o konieczności podj&#ł9081;a przez Radię uchwały w tym zakresie
  2. ustalenie szczegego Regulaminu Konsorcjum i przedstawienie go Partnerom Rad do zatwierdzenia
  3. analizowanie ofert oraz wsparcie w negocjowaniu warunk9ł2ł;ontrakt9łł8; partnerami zewn鳲znymi
  4. wybȯł7;9ł17;kspert9ł27;raz szefrup Roboczych
  5. wyrażanie zgody na uczestnictwo poszczegch członkonsorcjum w projekcie
  6. wyznaczanie Liderów p;rojektli>
  7. prowadzenie ksi&#ł9łł7; członkonsorcjum

§ 7

 1. Niniejsza Umowa stanowi całoś䟰orozumienia między stronami w zakresie uregulowanym w Umowie. Strona nie może scedowa䟬ub przenieś䪠ani zobowiąza䟳i&#ł4788;o scedowania lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub zobowiązaʏłł;nikających z niniejszej Umowy.
 2. Lista członkonsorcjum jest otwarta i każda jednostka ch鳮a do udziału w pracy do czasu zamkni&#ł9081;a wniosku może zosta䟰rzyj鳡 do poszczegch grup Konsorcjum
 3. Niniejsza Umowa nie stanowi nawiązania stosunku sp pomiędzy stronami i każda ze stron, w trakcie jej wykonywania, winna by䟴raktowana jako niezależny wykonawca.
 4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania Deklaracji a wygasza z chwilą dobrowolnego wystąpienia z Konsorcjum.
 5. Umow&#ł480ł;porządzono w jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano zgodnie z treścią złożonej deklaracji, po jednej kopii dla każdej ze stron przekazano oraz egzemplarze do dokumentacji Konsorcjum.

(do gᗚł;


Deklaracja przystąpienia do współpracy w ramach Konsorcjum – KLASTRA Prozdrowotna Brama Przemyska

Deklaracja przystąpienia do współpracy 

Deklaracja przystąpienia do współpracy 

(do gᗚł;


(c) 2017 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. (016) 676-05-91
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotycz±ce strony proszę kierować na adres wsiizprzemysl@gmail.com